Aanbieding!

GameOverSettings

16,95 9,00

Inhoud: 26 blz.

 • Instellingen voor een ‘GameOverSettings Canvas’
    • ‘GameOverBackGround
    • ‘GameOverMenu’
      • ‘Text Mesh Pro Text’ -> Werken met ‘Text Mesh Pro’
      • ‘TryAgainButton’
      • ‘ExitButton’
 • Instellingen voor het ‘EventTriggerScript’
 • Instellingen voor de ‘ButtonSounds’
 • Instellingen voor de ‘Controller’ voor het ‘TryAgainScript’ en ‘GoBackScript’
 • Scripts:
    • ‘QuitOnClick’
    • ‘TryAgainScript’
    • ‘ControllerScript’
    • ‘GoBackScript’
    • ‘PlayerHealthScript’ met ‘GameOverSettings’

 

 

Categorie: